Suojelua. Nyt.

Suomen metsät ja suot tarvitsevat parempaa suojelua! Tutustu ympäristöjärjestöjen metsäkarttaan, jolle on koottu kiireellistä suojelua vaativia kohteita ympäri Suomea.

Metsäkartta

Tervetuloa metsiemme ihmeelliseen maailmaan! Tähän karttaan on koottu vuosina 2008-2017 BirdLife Suomen, Greenpeacen, Luonto-Liiton, Suomen luonnonsuojeluliiton ja WWF:n metsäasiantuntijoiden ja vapaaehtoisten luonnonharrastajien ja -tutkijoiden sekä ympäristöviranomaisten eri yhteyksissä ja eri hankkeiden puitteissa kartoittamia ja suojeltaviksi esittämiä metsiä ja soita. Kartta on useiden eri suojeluesitysten ja -hankkeiden kooste. Klikkaamalla kohdetta kartalla näet alueen perustiedot. Lisätietoja alueista ja niiden taustalla olevista esityksistä löydät tämän sivun linkeistä. Karttaa päivitetään säännöllisesti.

Suomi on sitoutunut pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen vuoteen 2020 mennessä. Maamme metsien suojelutaso on liian alhainen. Metsälajistomme ja metsäelinympäristöt voivat huonosti ja lisääntyvät hakkuut uhkaavat horjuttaa tilannetta entistä huonompaan suuntaan. Suojeluverkostoa on täydennettävä metsillä ja soilla. Siten turvaamme suomalaisen metsäluonnon tulevaisuuden. Tälle kartalle kootut alueet ovat esimerkkejä ensisijaisista ja kiireellistä suojelua vaativista kohteista.

  • Suojeltavia metsiä ja soita

Kartan selitteet ja lisätietoa

Suojeltavia metsiä ja soita = BirdLife Suomen, Greenpeacen, Luonto-Liiton, Suomen luonnonsuojeluliiton ja WWF:n metsäasiantuntijoiden ja vapaaehtoisten luonnonharrastajien ja -tutkijoiden sekä ympäristöviranomaisten eri yhteyksissä ja eri hankkeiden puitteissa kartoittamia ja suojeltaviksi esittämiä metsiä ja soita. Pinta-alat ovat hehtaareissa.

KOT A / KOT B valtionmaiden suojeluesitys = Kansallisomaisuus turvaan –hanke. Selvitys ja esitys valtion omistamien metsä- ja suoalueiden suojelusta ns. Metso- alueella eli Etelä-Suomen ja Lounais-Lapin alueilla. Greenpeace, Suomen luonnonsuojeluliitto, Luonto-Liitto, WWF Suomi, BirdLife Suomi, 2012. Kohteet on jaettu A- ja B- luokkiin, jossa A- kohteet ovat tunnetusti suojelunarvoisia ja B- kohteet sisältävät myös potentiaalisesti arvokkaiksi arvioituja osia. Esityksen yhteispinta-ala on noin 140 000 hehtaaria. Kohdekohtaisia tietoja löydät täältä

SUOMAA: Suomenselän-Maanselän suojelu- ja ennallistamisaloite = Suomen luonnonsuojeluliiton 2016 aloitettu hanke, jonka tarkoituksena on parantaa Suomenselkä-Maanselkä -alueen suojelua, kytkeytyneisyyttä ja lajiston tilaa. SuoMaa-hanke koostuu useasta eri osahankkeesta, joiden tarkoituksena on edistää soiden, metsien ja pienvesien suojelua, pitkällä tähtäimellä saada käyttöön parempia menetelmiä metsänhoidossa ja lopettaa suoluontoa heikentävät toimet. Rajausten yhteispinta-ala on noin 48 000 hehtaaria. Lisätietoa hankkeesta ja kohteista.

Suojeluesityksiä metsäyhtiöiden mailla = Metsäyhtiöiden maille 2008-2017 esitettyjä suojelukohteita, Greenpeacen, Luonto-Liiton ja Suomen luonnonsuojeluliiton aineistoja. Useita eri hankkeita ja aloitteita, kts. esim. Luonto-Liiton ja Suomen luonnonsuojeluliiton sivuilta. Rajausten yhteispinta-ala on noin 18 000 hehtaaria.

Espoon pohjoiset arvometsät = Espoon kaupunki omistaa Pohjois-Espoossa luonnonsuojelullisesti arvokkaita metsäalueita. Espoon ympäristöyhdistyksen, Luonto-Liiton sekä Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin 2014 tekemä Pohjoiset arvometsät -esitys ehdottaa noin 1300 hehtaarin laajuisten alueiden jättämistä hakkuiden ulkopuolelle tai niiden suojelua. Lisätietoa täältä.

Uudenmaan arvokkaita luontoalueita = Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin esitys 2015, jossa ehdotetaan 170 pääsääntöisesti yhteisöomistuksessa (kunnat, kaupungit, yhdistykset, yhtiöt) olevan maakunnallisesti arvokkaan luontoalueen suojelua Uudenmaan eri puolilla. Esitys sisältää esimerkiksi Helsingin kaupungin omistamia luonnonsuojelullisesti arvokkaita metsiä Espoossa, Vihdissä ja Kirkkonummella. Alueet ovat suosittuja virkistysalueita ja laajentaisivat ja täydentäisivät merkittävästi olemassaolevia suojelualueita, etenkin Nuuksion kansallispuistoa. Yhteensä noin 7000 hehtaaria.

Vaasan ja Mustasaaren kaupunki- ja kuntametsien suojeluesitys = Luonto-Liitto Pohjanmaan, Merenkurkun lintutieteellisen yhdistyksen, Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piirin, Ostrobothnia Australiksen ja Vaasan ympäristöseuran 311 hehtaarin kokoinen esitys Vaasan kaupungin ja Mustasaaren kunnan metsäkohteiden suojelusta 2017, lisätietoa täältä

Pohjoiset yhteismetsät = Vapaaehtoisten luonnontutkijoiden maastotutkimusten perusteella 2015-2017 rajattuja suojelullisesti arvokkaita vanhoja metsiä pohjoisten yhteismetsien mailla. Alueiden metsät ovat pääsääntöisesti vanhoja luonnontilaisen kaltaisia pohjoisia ikimetsiä, joissa on tuhansia uhanalaisten lajien esiintymiä. Alueisiin liittyy luonnontilaisia soita. Yhteisala noin 36 000 hehtaaria.

Virallinen soidensuojelun täydennysohjelmaesitys = Soidensuojelun täydennysehdotus, lähde: SYKE (CC BY 4.0). Viranomaistyönä 2015 julkistettu noin 117 000 hehtaarin soidensuojelun täydennysohjelmaesitys, jonka hallitus päätti pääosin jättää toteuttamatta. Ympäristöjärjestöt vaativat ohjelman toteuttamista ja kohteiden suojelua. Suojeltaviksi tarkoitettujen soiden reunoilla ja keskellä on monin paikoin myös metsiä ja puustoisia soita joita ympäristöjärjestöt vaativat jätettäväksi hakkuiden ja muun metsätalouden ulkopuolelle. Soidensuojelun täydennysesityksen kohteiden rajaukset on tehty viranomaistyönä ja ne ovat monin paikoin metsien osalta puutteellisia. Soiden reunametsät tarvitsevat monin paikoin ympärilleen rajattuja laajempia suojavyöhykkeitä, joilla pitäisi luopua avohakkuista ja ojituksista. Tiedosto päivitetty 19.6.2017.

Kainuun vanhoja metsiä = Kainuun valtionmaiden akuutisti hakkuiden uhkaamia vanhoja metsiä ja Vienan reitin kulttuuri- ja maisemakohteita. 2017 päivitetty Greenpeacen, Luonto-Liiton ja Suomen luonnonsuojeluliiton aineisto. Noin 4700 hehtaaria.